Để gửi yêu cầu hỗ trợ đến các bộ phận của Chúng tôi. Bạn đăng nhập email và password của bạn chính là tài khoản đăng nhập tại giao diện khách hàng https://my.chips.vn. Nếu trường hợp bạn không đăng nhập thành công vui lòng gửi email đến support@chips.vn hoặc info@chips.vn. Bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn 24/7/365. Bộ phận Kinh doanh hỗ trợ bạn từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ 2 đến thứ 6.